Vedtægter

Vedtægterne for Præstø Cyklisten

§ 1
Foreningens navn er Præstø Cyklisten, forkortet til P.C. Hjemstedskommune er Præstø, og adressen er formandens.

§ 2
Foreningens formål er at samle personer med interesse for motionscykling ved at arrangere Tour de Præstø og andre former for cykelture.

§ 3
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

§ 4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indbetales senest 31. marts. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31 december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel ved annoncering i dagspressen eller skriftlig til medlemmerne.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Valg af 2 stemmetællere
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Hvert medlem har én stemme, og stemmeberettiget er kun de medlemmer der er registreret medlemmer i Præstø Cyklisten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der ved vedtægtsændring 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for et år.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg ved lige årstal, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ved ulige årstal. Bestyrelsen afholder møder efter behov, og er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over forhandlingerne føres et beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt begærer det med vedlagt dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 5 uger efter begæringens modtagelse.

§ 8
Foreningen kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest 5 ugers interval har truffet beslutning herom. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler velgørende formål efter beslutning på seneste generalforsamling.