GENERALFORSAMLING den 23. Februar

Tirsdag den 23. Februar kl. 19.00 i P.I.F.s Klublokaler på Stadionvej afholder Præstø Cyklisten Generalforsamling ifølge Vedtægterne.

Fremmødte __ medlemmer.

1: Stemmetæller:

2: Dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Stoklund

3: Formandens Beretning, Per Nielsen.

4:Regnskabet gennemgås af Lars

5:Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen ønsker og fjerne medlemmernes mulighed for løbsløbstilskud, da det kun bliver anvendt af ganske få personer.

6:Medlemmers forslag.

7: kontingent for 2016: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 25.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Carsten og Per, Carsten ønsker ikke genvalg, Per vil godt genvælges.

Bestyrelsen vil gerne foreslå Anders Betak som nyt bestyrelsesmedlem.

9: Supl. Valgt Brian vil gerne fortsætte, Peter ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen vil gerne foreslå Per Buxbom som ny Supl.

10:Revisor: Bestyrelsen har i skrivende stund ikke fået afklaret om de 2 revisor ønsker genvalg.

11: Eventuelt: Udlevering af tøj til dem der har bestilt.

Generalforsamlingen hæves og der serveres smørebrød, ostemad og kaffe.

Forslag fra medlemmerne der ønskes drøftet på Generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 8. dage før afviklingen, af denne.

 

Vel mødt